กลุ่มวิจัยวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กลุ่มวิจัยวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

วิจัยเกี่ยวกับ

 • งานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางบรรจุภัณฑ์ ที่ประกอบไปด้วย บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน บรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟ และ บรรจุภัณฑ์ฉลาด เป็นต้น
 • งานวิจัยด้านนวัตกรรมวัสดุนาโนเซลลูโลส ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและขยะทางการเกษตร เพื่อใช้ในการเพิ่มสมรรถนะของผลิตภัณฑ์
 • สารเคลือบชีวภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำองค์ความรู้ในหลากหลายสาขา อาทิ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และ วัสดุพิมพ์ มาประยุกต์กับอุตสาหกรรมในทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหาร การเกษตร ปศุสัตว์ และ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น
 2. เพื่อการพัฒนากระบวนการ การผลิต และการวิเคราะห์วัสดุประเภทนาโนเซลลูโลสด้วยการบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากวัตถุดิบธรรมชาติและขยะเหลือใช้ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการดัดแปรวัสดุนาโนเซลลูโลสให้มีสมบัติทางกายภาพหรือเคมีเป็นไปตามที่ต้องการ
 3. เพื่อศึกษาการใช้งานวัสดุนาโนเซลลูโลสในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ สารเคลือบผิว หมึกพิมพ์ วัสดุรองรับ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางภาพ สี การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
 4. เพื่อประยุกต์ในอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพืชตัดสด
 5. เพื่อประยุกต์ใช้งานพอลิเมอร์ชีวภาพเป็นสารเคลือบผิว
 6. เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ชีวภาพ

งานวิจัยเด่น

 • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตรวจวัดการเน่าเสียของเนื้อสัตว์ดิบ ด้วยวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติ
 • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ดิบ ด้วยการควบคุมปริมาณความชื้นในเนื้อสัตว์และยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์
 • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการชะลอการสุกและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
 • การสกัดวัสดุนาโนเซลลูโลสจากขยะชานอ้อย ด้วยการบวนการระเบิดด้วยไอน้ำที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การดัดแปรวัสดุนาโนเซลลูโลสด้วยสารไซเรนเพื่อเพิ่มสมบัติการยับยั้งการเจริญติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรค สำหรับใช้เป็นสารเคลือบบนสิ่งทอในโรงพยาบาล
 • นาโนเซลลูโลสแบบสเปรย์ ซอง และ ฟิล์ม เพื่อยืดอายุการใช้งานของผัก ผลไม้ และ ดอกไม้
 • การเตรียมสารเคลือบจากพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ
 • การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ชีวภาพ

อาจารย์ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร. อินทัช หงส์รัตนวิจิตร, อาจารย์ ดร. กมลวรรณ ภาคาผล, รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ พัฒนาฤดี

 

งานวิจัยในกลุ่มวิจัยวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ค้นหา

(2563)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด
รศ.ดร. พิมพ์สุดา เจริญพาณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ
(2563)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด
รศ.ดร. พิมพ์สุดา เจริญพาณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ
(2563)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด
รศ.ดร. พิมพ์สุดา เจริญพาณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ