ภาควิชา
เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ของเทคโนโลยีทางภาพ วัสดุภาพ วัสดุพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ และเทคโนโลยีสื่อ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพในการค้นคว้าและติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล เป็นผู้ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีพ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร การจัดการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตร

วท.บ. เทคโนโลยีทางภาพและ การพิมพ์

ระดับปริญญาโท

วท.ม. เยื่อและกระดาษ

ระดับปริญญาเอก

วท.บ. เทคโนโลยีทางภาพและ การพิมพ์

วิชาโทสำหรับนิสิต
นอกภาควิชาฯ

งานวิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด

ความร่วมมือ

logo-2
Jean Monnet University
Keio-university-vector-logo
KEIO University
University of Tsukuba
University of Tsukuba
marmara_universitesi_logo
Marmara University

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์
0 2218 5581-2, 0 2218 5575-6

โทรสาร
0 2255 3021, 0 2254 6530