บริการวิเคราะห์และทดสอบ

รหัส
รายการ
เครื่องมือ
รูป
ค่าบริการเอกชน
ค่าบริการราชการ
หน่วย
P001
ทดสอบกระดาษ : น้ำหนักมาตรฐาน
240
180
ต่อตัวอย่าง
P002
ทดสอบกระดาษ : ความหนา
TMI Digital Micrometer
240
180
ต่อตัวอย่าง
P003
ทดสอบกระดาษ : ความต้านทานแรงฉีก (Tearing strength)
Thwing-Albert Protear
420
300
ต่อตัวอย่าง
P004
ทดสอบกระดาษ : ความแข็งแรงต่อแรง ดึงและการยืด (Tensile strength and elongation)
Strograph E-S, Toyoseiki
480
360
ต่อตัวอย่าง
P005
ทดสอบกระดาษ : ความทรงรูป (Table bending stiffness)
Taber V-5 Stiffness tester 150-B
480
300
ต่อตัวอย่าง
P006
ทดสอบกระดาษ : การดูดซึมน้ําแบบ คอบบ์ (Cobb test)
Regmed
420
300
ต่อตัวอย่าง
P007
ทดสอบกระดาษ : ความแข็งแรงของ ผิวหน้า (Wax pick)
Avery Dennision
480
360
ต่อตัวอย่าง
P008
ทดสอบกระดาษ : ความต้านทานอากาศ (Gurley air resistance)
Gurley type porosimeter, Toyoseiki
420
300
ต่อตัวอย่าง
P010
ทดสอบกระดาษ : ความเรียบ (Bekk Smoothness) กระดาษไม่เคลือบผิว
Digi-Bekk, Toyoseiki
240
180
ต่อตัวอย่าง
P011
ทดสอบกระดาษ : ความเรียบ (Bekk Smoothness) กระดาษเคลือบผิว
Digi-Bekk, Toyoseiki
360
240
ต่อตัวอย่าง
P012
ทดสอบกระดาษ : ความมันวาว (Gloss) 75°
Micro gloss meter 75
240
180
ต่อตัวอย่าง
P013
ทดสอบกระดาษ : สี (Color)
Technidyne Color Touch PC
240
180
ต่อตัวอย่าง
P014
ทดสอบกระดาษ : ความทึบแสง (Opacity)
Technidyne Color Touch PC
360
240
ต่อตัวอย่าง
P015
ทดสอบกระดาษ : ความขาวสว่าง (Brightness), ความขาว (Whiteness)
Technidyne Color Touch PC
240
180
ต่อตัวอย่าง
P016
ทดสอบกระดาษ : ปริมาณหมึกในแผ่นกระดาษ (ERIC)
Technidyne Color Touch PC
360
240
ต่อตัวอย่าง
P017
ทดสอบกระดาษ : เถ้า (Ash) ที่ 525 องศาเซลเซียส
Chamber furnace, Lenton
1800
1440
ต่อรอบการอบ
P018
ทดสอบกระดาษ : เถ้า (Ash) ที่ 900 องศาเซลเซียส
Chamber furnace, Lenton
2160
1800
ต่อรอบการอบ
P019
ทดสอบสมบัติเส้นใย : ความยาว, ความ กว้าง, Curl index, Knik index, %fines
Fiber Quality Analyzer (FQA), Optest
1320
960
ต่อตัวอย่าง
P020
ทดสอบเยื่อ : สภาพระบายได้ (Canadian standard freeness)
Regmed Freeness tester
420
300
ต่อตัวอย่าง
P021
ทดสอบเยื่อ : ความชื้น
Moisture determination balance, Keet
360
240
ต่อตัวอย่าง
P022
ขึ้นแผ่นกระดาษตามมาตรฐาน TAPPI
Tappi sheet former
48
36
ต่อแผ่น
P023
ขึ้นแผ่นกระดาษตามมาตรฐาน ISO 5269-2
Rapid-Kothen, PTI
60
54
ต่อแผ่น
P024
ค่าใช้เครื่องต้มเยื่อ (ไม่รวมสารเคมี)
Autoclave Rotating Digester, UEC
1440 (600)
1020 (420)
2 ชม. แรก (3 ชม. เป็นต้นไป)
P025
ค่าใช้เครื่องตีกระจายเยื่อ
High Consistency Laboratory Pulper, AMC
1020
720
ต่อชั่วโมง
P026
ค่าใช้เครื่องตี/บดเยื่อ
Laboratory Valley Beater, UEC
1080 (720)
720 (480)
1 ชม. แรก (2 ชม. เป็นต้นไป)
P027
ค่าใช้เครื่องดึงหมึกออกโดยวิธีลอย ฟองอากาศ (ไม่รวมสารเคมี)
Flotation De-inking Cell, Voith
720
480
ต่อชั่วโมง
P028
ค่าใช้เครื่องสับชิ้นไม้
Chipper
1080
720
ต่อ 30 นาที
P029
ค่าใช้เครื่องคัดขนาดชิ้นไม้
Chipper Classifier
360
240
ต่อ 30 นาที
P030
ค่าใช้เครื่องคัดขนาดเส้นใย
4-Unit fiber classifier (mesh size 30,50,100 and 200), UEC
1080
720
ต่อชั่วโมง
P031
ทดสอบความคงทนต่อแสง (lightfastness)
Q-SUN Xe-1 Xenon Test Chamber, Q-LAB
240 (180)
180 (150)
24 ชม. แรก (25 ชม. เป็นต้นไป)
P032
ทดสอบค่าสีตามมาตรฐาน ISO 2846-1
900
900
ต่อตัวอย่าง
P033
วัดสเปกตรัมของแหล่งกําเนิดแสง
Minolta CS-2000
430
290
ต่อตัวอย่าง
P034
ทดสอบความแตกต่างสีและค่าสีของของเหลว
Color Quest XT
430
290
ต่อตัวอย่าง
P035
ทดสอบความแตกต่างสีและค่าสีของวัตถุ
Konica Minolta Spectro densitometer FD-7
430
290
ต่อตัวอย่าง
P036
วิเคราะห์และทดสอบขนาดอนุภาค
Malvern Particle Size system
100
860
ต่อตัวอย่าง
P037
ทดสอบสิ่งพิมพ์ ค่าความดํา
Spectro densitometer
290
150
ต่อตัวอย่าง
P038
น้ํายาฟาวเทน สภาพนําไฟฟ้า (Conductivity)
290
150
ต่อตัวอย่าง
P039
ทดสอบส่ิงพิมพ์ ค่าเม็ดสกรีนบวม
Konica Minolta FD-7
290
150
ต่อตัวอย่าง
P040
น้ํายาฟาวเท่น ความเป็น กรด-ด่าง (pH)
pH meter
220
150
ต่อตัวอย่าง
P041
ทดสอบสิ่งพิมพ์ ค่าสี
Spectro densitometer FD-7
290
150
ต่อตัวอย่าง
P042
ทดสอบความเหนียว (Ink Tack) ของหมึกพิมพ์
IGT TACK 450
350
315
ต่อตัวอย่าง
P043
ทดสอบการขัดถู (Rub Test) ของสิ่งพิมพ์
Ink Rub tester
350
315
ต่อตัวอย่าง
P044
ทดสอบกระดาษ : ความต้านทานแรง ทะลุ (Burst Strength)
PN-BSM160 Paper Burst tester, PNSHAR
420
300
ต่อตัวอย่าง
P045
ค่าใช้เครื่อง Eye tracker ติดตามการ เคลื่อนไหวของดวงตา
Eye Tracker Tobii
5000
ต่อวัน (เวลาทำการ) พร้อมนิสิตไปกับเครื่อง
P046
ค่าพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A0
600
600
ต่อแผ่น
P047
ค่าพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A1
350
350
ต่อแผ่น
P048
ค่าใช้เครื่องวัดความสว่าง (illuminance)
Konica Minolta illuminometer CL-200A
300
150
ต่อชั่วโมง
P049
ค่าใช้เครื่องวัดความสว่าง (illuminance)
Konica Minolta illuminance Spectrophotometer CL-500A
350
180
ต่อชั่วโมง
P050
ค่าบริการออกข้อสอบและตรวจสอบวิชา เฉพาะทางการพิมพ์
5500
5500
P051
ทดสอบสมบัติเชิงกล ทดสอบความ ต้านทานแรงดึง โดยรายงานผลดังนี้
– Ultimate Tensile Stength
– Elongation at Break
– Modulus of Elasticity
กระดาษ พลาสติก ยาง และสิ่งทอ
Universal Testing Machine, Bravo
500
250
ต่อตัวอย่าง (3 ซ้ำ)
P052
วิเคราะห์ทดสอบสมบัติการไหลและ สมบัติพลวัตเชิงกล โดยวิธีทดสอบ
– ทดสอบการไหลและความ หนืด
– ทดสอบการกวาดความถี่ (Frequency Sweep Test)
– ทดสอบการกวาดความเครียด (Strain Sweep Test)
ของไฮโดรเจล หมึกพิมพ์ สารเคลือบ และของเหลวอื่นๆ
Rheometer: Thermo Scientific Haake mars 40
1000
500
ต่อชั่วโมง (กรณีวิเคราะห์เกิน 3 ชม. คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 300 บาท)

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์
0 2218 5581-2, 0 2218 5575-6

โทรสาร
0 2255 3021, 0 2254 6530