รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ พัฒนาฤดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ พัฒนาฤดี

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. วัสดุศาสตร์ (พอลิเมอร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
  • M.Sc.Eng. Polymer Science and Engineering Lehigh University, USA, 2540
  • Ph.D. Polymer Science and Engineering Lehigh University, USA, 2545

ความเชี่ยวชาญ

Biodegradable polymer / Nanocomposite / Printing ink / Coating / Emulsion

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล