อาจารย์ ดร. กมลวรรณ ภาคาผล

อาจารย์ ดร. กมลวรรณ ภาคาผล

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
  • M.Sc. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
  • Ph.D. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

ความเชี่ยวชาญ

Polymers / Surface coating materials / Materials for cultural heritage conservation / Nanocellulose / Silanes

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล