ห้องปฏิบัติการ

เลือกประเภทห้อง

ประเภทห้องปฏิบัติการ

สำหรับทำการเตรียมเยื่อและกระดาษ รวมถึงถ้วยกระดาษขึ้นรูป เพื่องานวิจัย

ใช้ในรายวิชา

2313435 Paper Test Lab
2313490 Senior project

-

สำหรับทำการพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์คอนเวนชันแนลต่าง ๆ

ใช้ในรายวิชา

2313235 Conventional Printing Processes

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พานิชเจริญสุข

สำหรับทดสอบสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงกลของกระดาษ

ใช้ในรายวิชา

2313435 Paper Test Lab

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พานิชเจริญสุข

สำหรับจัดเก็บ UAV และใช้เป็นที่ถ่ายภาพ test chart

ใช้ในรายวิชา

2313230 Introduction to Digital Image

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พานิชเจริญสุข

สำหรับทำแม่พิมพ์ออฟเซ็ต และแม่พิมพ์สกรีน

ใช้ในรายวิชา

2313326 Phy Che Ima Lab II
2313251 Screen Trans Print

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พานิชเจริญสุข

สำหรับทำการล้างอัดขยายภาพจากฟิล์ม

ใช้ในรายวิชา

2313202 Photo lab
2313204 Color lab

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พานิชเจริญสุข

สำหรับทำการจัดบันทึกภาพ

ใช้ในรายวิชา

2313413 Digital studio

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พานิชเจริญสุข

ให้บริการทั้งการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในการวัดค่าสี สเปกตรัมการสะท้อนแสงของวัตถุทึบแสง สเปกตรัมการส่องผ่านแสง ค่าการกระจายพลังงานของแหล่งแสง ค่าความสว่าง ค่าความส่องสว่าง ของแหล่งแสง ค่าความดำของหมึกพิมพ์

ใช้ในรายวิชา

2313338 Color Technology Laboratory
2313437 Ink Testing Laboratory
2313501 Applied colorimetry

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พานิชเจริญสุข

สำหรับทดสอบสมบัติของหมึกพิมพ์ และ ทำวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ ได้แก่ วัสดุสำหรับการพิมพ์ สารเคลือบผิว วัสดุสำหรับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และ บรรจุภัณฑ์

ใช้ในรายวิชา

2313437 Printing ink lab

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พานิชเจริญสุข

ให้บริการทั้งการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการในการทดสอบความเหนียว สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ออฟเซต ความสามารถในการพิมพ์ได้ของหมึกพิมพ์ออฟเซต และเฟลกโซ ปริมาณหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ต่อหน่วยพื้นที่ตามความดำที่กำหนด

ใช้ในรายวิชา

2313437 Printing ink lab