กลุ่มวิจัยภาพและสี
กลุ่มวิจัยภาพและสี

วิจัยเกี่ยวกับ

 • งานวิจัยด้านเครื่องมือช่วยด้านการมองเห็นสำหรับผู้มีสายตาเลือนรางและผู้สูงอายุ (Visual assistive tools for low vision and the elderly) งานวิจัยนี้ได้พัฒนานวัตกรรมสี่ชนิดแล้วและยังพัฒนาต่อยอดให้มีสมบัติที่ดีขึ้น ได้แก่
  1. หลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้แอลอีดีสีน้ำเงิน เขียว แดง เหลือง และขาวมาช่วยเพิ่มคอนทราสของสีให้ชัดเจนขึ้น
  2. พาเลตสีที่เลือกวางสีที่มีค่าความต่างของความสว่างสูงกว่าเทรชโชลที่ผู้มีสายตาเลือนรางเริ่มมองเห็น
  3. เว็บแอพพลิเคชั่นจำลองการมองเห็นเลือนรางที่สามารถนำภาพเข้าเพื่อปรับเปลี่ยนระดับความคมชัดและความอิ่มตัวสีตามระดับความรุนแรงของการมองเห็นเลือนราง
  4. หลอดแสงสีเหลืองนำทางที่ไม่มีสเปกตรัมการกระจายพลังงานสีน้ำเงินเพื่อลดการรบกวนการนอนหลับเมื่อใช้งานกลางคืน
 • งานวิจัยด้านการอนุรักษ์วัสดุ (สี) ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทีมวิจัยนำเสนอการระบุสารสีด้วยการใช้ narrow band wavelength ช่วย อีกทั้งใช้ machine learning ในการระบุสารสีโดยใช้ภาพที่ได้จากทั้งวิธีที่ใช้ narrow band wavelength และวิธีดั้งเดิมคือ technical photography
 • งานวิจัยทางด้าน photogrammetry โดยการแยกข้อมูล specular refractance และ diffuse reflectance ผ่านการถ่ายภาพโดรนถ่ายภาพสามมิติ
 • งานวิจัยด้านเทคโนโลยีภาพ HDR
 • งานวิจัยเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์จำลองการมองเห็นประเภทต่างๆ เช่น การมองเห็นของผู้มีภาวะสายตาเลือนราง การมองเห็นของผู้ที่มีภาวะบกพร่องในการมองเห็นสี (ตาบอดสี) เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อนำพื้นฐานความรู้ด้านภาพ (imaging technology) และวิทยาศาสตร์ของสี (colour science) มาประยุกต์กับงานทุหสาขา
 • เพื่อการวิเคราะห์ว้ตถุทางด้านสีและความมันวาว และนำไปสู่การจำลองภาพแบบสามมิติในคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์, อาจารย์ ดร. จักรินทร์ สิงห์หนู

งานวิจัยในกลุ่มวิจัยภาพและสี

ค้นหา

(2563)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด
รศ.ดร. พิมพ์สุดา เจริญพาณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ
(2563)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด
รศ.ดร. พิมพ์สุดา เจริญพาณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ
(2563)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด
รศ.ดร. พิมพ์สุดา เจริญพาณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ