รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ

หัวหน้าภาควิชา

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
  • M.Sc. Colour Physics University of Leeds, UK, 2541
  • Ph.D. Colour Physics University of Leeds, UK, 2544

ความเชี่ยวชาญ

Colour physics / Colour science / Visual psychophysics / Optical properties of colored materials /Lighting for wellness

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล