กลุ่มวิจัยสารเคลือบผิวและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
กลุ่มวิจัยสารเคลือบผิวและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

วิจัยเกี่ยวกับ

  • วัสดุดูดซับเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวงานศิลปะ และการทำความสะอาดทางชีวภาพ (biocleaning)
  • สารเคลือบผิวเพื่อการปกป้องทั่วไป และสารเคลือบผิวสำหรับการอนุรักษ์งานศิลปะ

จุดประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาวัสดุดูดซับหรือเจลทำความสะอาดชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ในงานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
  2. เพื่อพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติตรงต่อความต้องการในการใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน

งานวิจัยเด่น

  • เจลทำความสะอาดจากพอลิเมอร์สังเคราะห์และพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อดูดซับคราบสกปรกจากพื้นผิวภาพจิตรกรรม
  • สารเคลือบผิวฐานน้ำจากวัสดุชีวภาพเพื่อปกป้องงานโครงสร้างหินในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

อาจารย์ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร. กมลวรรณ ภาคาผล, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ, ร่วมกับ University of Melbourne

งานวิจัยในกลุ่มวิจัยสารเคลือบผิวและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ค้นหา

(2563)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด
รศ.ดร. พิมพ์สุดา เจริญพาณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ
(2563)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด
รศ.ดร. พิมพ์สุดา เจริญพาณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ
(2563)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด
รศ.ดร. พิมพ์สุดา เจริญพาณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ