ภาควิชา
เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ของเทคโนโลยีทางภาพ วัสดุภาพ วัสดุพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ และเทคโนโลยีสื่อ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพในการค้นคว้าและติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล เป็นผู้ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีพ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร การจัดการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตร

วท.บ. เทคโนโลยีทางภาพและ การพิมพ์

ระดับปริญญาโท

วท.ม. เยื่อและกระดาษ

ระดับปริญญาเอก

วท.บ. เทคโนโลยีทางภาพและ การพิมพ์

วิชาโทสำหรับนิสิต
นอกภาควิชาฯ

งานวิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด

ความร่วมมือ

KEIO University
University of Tsukuba
Marmara University
University of Canberra

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์
0 2218 5581-2, 0 2218 5575-6

โทรสาร
0 2255 3021, 0 2254 6530