วท.บ. เทคโนโลยีทางภาพ และการพิมพ์ (ปรับปรุง 2566)

วท.บ. เทคโนโลยีทางภาพ และการพิมพ์ (ปรับปรุง 2566)

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต

ก. แบบเอกเดี่ยว

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ 31 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาบังคับสาขา 42 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเลือกสาขา 28 หน่วยกิต

ข. แบบเอก-โท

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ 31 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอก 55 หน่วยกิต
  • วิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
  • วิชาเลือก 13 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการเทคนิค ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการเทคนิค อุตสาหกรรมไอที ที่เกี่ยวกับภาพ การจัดการข้อมูล การจัดการสี การผลิตสื่อ
 3. ผู้ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการเทคนิค ในอุตสาหกรรมวัสดุการพิมพ์ ทั้งกระดาษ ฟิล์มพลาสติก สารเคลือบผิว และหมึกพิมพ์ เป็นต้น
 4. ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบกราฟิก โรงพิมพ์ และถ่ายภาพอิสระ
 5. นักวิชาการ นักวิจัย และนวัตกร

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Science Program in Imaging and Printing

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

ชื่อปริญญา

Bachelor of Science (B.Sci)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)