วท.ด. เทคโนโลยีทางภาพ (ปรับปรุง 2566)

รายละเอียดหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางภาพ
การเรียนการสอนมุ่งเน้นการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีและการปฎิบัติเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในกระบวนการผลิตภาพ การผลิตสื่อ ระบบพิมพ์แบบต่าง ๆ วัสดุทางภาพ (imaging materials) รวมถึงบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การจัดการไฟล์ข้อมูลนำเข้าและส่งออก ระบบเครือข่าย การประมวลผลภาพผ่านซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมงานในขั้นตอนการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่อดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ์ การสร้างภาพดิจิทัลและการสร้างภาพบนวัสดุต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมคุณภาพและการแก้ไข

งานวิจัยของหลักสูตร

ครอบคลุมการวิจัยบูรณาการเชิงลึกและกว้างด้านการผลิตภาพและสี การพิมพ์สามมิติ การอนุรักษ์และบูรณะภาพ วัสดุทางภาพ เช่น หมึกพิมพ์ สารเคลือบ เยื่อและกระดาษ รวมถึงด้านบรรจุภัณฑ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับภาพและการพิมพ์ การจัดการข้อมูล การออกแบบ การผลิตสื่อสำหรับการตลาดดิจิทัล (digital marketing) นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์

ชื่อหลักสูตร

Doctor of Philosophy in Imaging Science

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ

ชื่อปริญญา

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Science

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)