การศึกษาค่าทางสีทางการพิมพ์บนกระดาษจาก การพิมพ์ระบบ ออฟเซต

การศึกษาค่าทางสีทางการพิมพ์บนกระดาษจาก การพิมพ์ระบบ ออฟเซต

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซตบนกระดาษ3ชนิด ได้แก่ กระดาษปอนด์ 70 แกรม, กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม และกระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม

2) สร้างแบบทดสอบทางการพิมพ์ หาค่าสีที่ได้จากการพิมพ์ระบบออฟเซต บนกระดาษ3ชนิด ได้แก่ กระดาษปอนด์ 70 แกรม, กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม และ กระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม

3) สร้างแบบทดสอบทางการพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์
2563
DOI
https://doi.org/10.1080/02626667.2018.1560449
Cite
Chanchaochai, N. (2021). The interpretations of scalar implicatures, presuppositions, and implicated presupposition by Thai children with autism. Experiments in Linguistic Meaning, 1, 101-112.
บทคัดย่อ

Using the negated universal quantifier not every, the study investigates the interpretations of scalar implicatures, lexical presuppositions, and implicated presup- positions by Thai children with autism spectrum disorders (ASDs; n = 32), compared to their typically-developing (TD) peers (n = 70) and adults (n = 40). The results provide further empirical evidence to the literature (Chevallier et al. 2010, Hochstein et al. 2017, Pijnacker et al. 2009) that not only do adolescents with ASD perform on par with TD adolescents, children with ASD are also age-appropriate in their performance on deriving scalar implicatures. Despite the children with ASD’s ability to compute scalar implicatures, they still tend to give more logical, literal responses, compared to their peers. Compared to adults, both children with ASD and TD children still have a higher tendency to rely on the logical meaning rather than pragmatically inferred meaning. No additive effects of implicated presuppositions are found in any group of the participants.