รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
  • M.Sc. เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
  • Ph.D. Photo-functional material science Chiba University, Japan, 2545

ความเชี่ยวชาญ

Photographic chemistry / Photopolymers / Printing inks / Hydrogel

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล