ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา สื่อประสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา สื่อประสาร

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
  • Ph.D. Colour Imaging University of Derby, UK, 2546

ความเชี่ยวชาญ

Colour science / Colour reproduction / Psychophysics / Colour appearance / Colour psychology

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล