ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร ชัยอารีย์กิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร ชัยอารีย์กิจ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
  • M.S. Paper Science and Engineering Western Michigan University, USA, 2544

ความเชี่ยวชาญ

Pulp and Paper Technology / Printing Technology

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล