ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัสสร์พล งามอุโฆษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัสสร์พล งามอุโฆษ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
  • M.Sc. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
  • Ph.D. เคมีวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ความเชี่ยวชาญ

Photographic Science / Molecular Spectroscopy

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล