อาจารย์ ดร. กุนทินี สุวรรณกิจ

อาจารย์ ดร. กุนทินี สุวรรณกิจ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
  • B.Econ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555
  • Ph.D. Paper Science and Engineering, University of Washington, USAม 2546

ความเชี่ยวชาญ

Pulp and Paper Technology / Printing Technology

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล