ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
  • M.Sc. เทคโนโลยีทางภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
  • D.Eng. Information Science and Engineering, Ritsumeikan University, Japan 2561

ความเชี่ยวชาญ

Image Anaylsis / Image Recognition / Photographic Science / Printing Technology / Typography

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล