University of Melbourne

Melbourne, Australia
University-of-Melbourne

คณะที่ร่วมมือ

งานวิจัยด้านวัสดุและเทคโนโลยีทางภาพสำหรับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และหลักสูตรอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับบัณฑิตศึกษา

Faculty of Science

ความร่วมมืออื่น