รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญ หาญสืบสาย

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญ หาญสืบสาย

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
  • Cert. Printing Technology, EMPA, Swizzerland 2526
  • Ph.D. Printing Technology, London Institute, UK, 2532

ความเชี่ยวชาญ

ไม่มีข้อมูล

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล